Общи условия

Общи условия


Условия за ползване на www.aconsult-bg.com

 

Съдържащата се в сайта www.aconsult-bg.com информация – име, текст, графични елементи, включително и не само лого, снимков материал към оферти, новини и рубрики, тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Същата е собственост, заедно с домейн www.aconsult-bg.com на “Амика Консулт” ЕООД. Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на“Амика Консулт” ЕООД; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.

 

“АмикаКонсулт” ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия и не се ангажира да уведомява за това потребителите на www.aconsult-bg.com Условията за ползване на този сайт са публикувани на видно място в него и са достъпни за всички потребители, използващи информацията и функционалностите му. Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

 

Определения на термини, използвани в настоящите Условия за ползване

• Агенция/та -“АмикаКонсулт” ЕООД, с адрес за кореспонденция гр.София, адрес за кореспонденция град София 1405 ул. Златен Рог 22, ет 5, регистрирана като Агенция за посредничество в областта на недвижимите имоти

• Сайтът/www.aconsult-bg.com– съдържание, включващо оферти за недвижими имоти, представляващи цялата актуална база данни на Агенцията, както и вътрешнофирмена информация – оферти, новини, статии, публикации и друго съдържание, собственост на Агенцията;

• Условия – условия за използване на услугите на този сайт

• Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Сайта според настоящите Условия

• Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са:

всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

• Оферти на Агенцията – всички оферти и тяхното съдържание, публикувани и видими от Потребителите на Сайта

• Клиенти на Агенцията– Физически или Юридически лица, сключили Възлагателен договор или друг документ, изразяващ договорните отношения с Агенцията във връзка с дейността, която тя осъществява в областта на недвижимите имоти.

 

Съгласие за ползване от потребители

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта. Ако не приемате Условията на Сайта, ще Ви помолим да напуснете. Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва

Права и задължения на “Амика Консулт” ЕООД

• “Амика Консулт” ЕООД има право, но не и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с актуалните оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта

• “Амика Консулт” ЕООД се задължава да предоставя коректно информацията относно Офертите на Агенцията, които публикува в Сайта така, както тя е постъпила в Агенцията от нейните Клиенти

• “ “Амика Консулт” ЕООД има право да не публикува, да изтрива и да премахва Оферти на Агенцията от Сайта, за които поради каквато и да е причина не разполага с необходимата според вътрешнофирмените правила документация като и не само: копие от Нотариален Акт на собственика, Възлагателен договор за посредничество между Агенцията и клиента, към чиято оферта Агенцията има отношение

• “Амика Консулт” ЕООД има право, но не и задължение да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в областта на недвижимите имоти, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.

• “Амика Консулт” ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на “Ей Консулт” ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта

• “Амика Консулт” ЕООД, чрез предоставянето на информация за Офертите на Агенцията, няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Потребителите на Сайта, а само да информира Потребителите за актуалната база данни на Агенцията

• С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които “Амика Консулт” ЕООД предлага, Агенцията си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта

• “АмикаКонсулт” ЕООД има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети с маркетингова, рекламна цел, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на услугите, които “Амика Консулт” ЕООД предоставя на клиентите си и Потребителите на Сайта. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.

• Агенцията има право, но не и задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на Агенцията, която се задължава да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел. “Амика Консулт” ЕООД се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.

• “Амика Консулт” ЕООД е регистрирана като Администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Българското законодателство и като такъв се задължава да не предоставя на трети лица, освен в случаите на грубо нарушение на настоящите Условия или Злоумишлено действие от страна на Потребител на Сайта, информация, данни или какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като “лични данни”.

Отказ от отговорност

• “Публикуването на Офертите на Агенцията в Сайта www.aconsult-bg.com не поражда задължение за “Амика Консулт” ЕООД да гарантира на Потребителите на Сайта достоверността, пълнотата и коректността на съдържанието на Офертите

• “Амика Консулт” ЕООД не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие некоректно, неточно, непълно или недостоверно подаване на информация за оферти от нейни Клиенти, чието съдържание Агенцията е използвала с информативна и рекламна цел в Сайта

• “Амика Консулт” ЕООД няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел

• “Амика Консулт” ЕООД не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта

•  “Амика Консулт” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители

Употреба на съдържание

• Съдържанието в Сайта – текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на Агенцията. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на “Амика Консулт” ЕООД

• Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от Агенцията на Сайта е предоставено на Потребителите само с информационна и рекламна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите

• “Амика Консулт” ЕООД може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.aconsult-bg.com и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с “Амика Консулт” ЕООД и Агенцията не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях

 

Права и задължения на Потребителите

• Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна

• Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности

• Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адрес: office@aconsult-bg.comс цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която “Амика Консулт” ЕООД му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта

• Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта

• Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от Агенцията с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта

• Потребителят е длъжен да обезщети “Амика Консулт” ЕООД и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта

• Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети “Амика Консулт” ЕООД и всички трети лица, в случайте, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и Агенцията и/или е довело до пропуснати ползи за “Амика Консулт” ЕООД, нейни служители, Клиенти или за трети лица

• Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на Агенцията единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели

 

This website is powered by marketingotdel.com

 

Сподели:

Вашият коментар

Обади ни се сега
Адрес на офиса